Integritetspolicy

SK Licenssvets följer gällande lagar om integritet inklusive EU:S dataskyddsförordning 2016/679 som började gälla 25 maj 2018. Denna integritetspolicy informerar dig hur vi hanterar personuppgifter som lämnas in till oss eller som vi samlar in.

Inledning

Individers integritet är viktigt och SK Licenssvets ansvarar över att informationen behandlas säkert i enlighet med gällande lagar och förordningar.

SK Licenssvets kan komma att behandla dina personuppgifter om du väljer att söka anställning, söka praktik, skicka förfrågning, ingå avtal och de som SK Licenssvets väljer att ingå avtal med.

SK Licenssvets kan komma att behandla enstaka eller alla personuppgifter enligt följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsgivare
 • Bank och Bankkontonummer
 • Hälsodeklaration
 • Läkarintyg
 • Myndighetspost
 • Korrespondens via e-post, brev eller samtal

Samtycke

Denna integritetspolicy är en samtyckeshandling och beskriver SK Licenssvets behandling av personuppgifter. När du använder funktioner på vår hemsida så sker ett samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Tillämpningsområden och ändamål

Denna integritetspolicy är tillämplig för personer som är arbetssökande, kunder, leverantörer och intressenter. Insamling och behandling av information kan skilja sig åt beroende på din relation eller syftet till din kontakt med SK Licenssvets.

Integritetspolicyn reglerar hur SK Licenssvets samlar in och behandlar personuppgifter. SK Licenssvets behandlar dina personuppgifter för att SK Licenssvets ska kunna fullgöra avtal,  vidta åtgärder på begäran från dig, för att fullgöra förpliktelser gentemot myndigheter samt efterfölja lagar och förordningar.

SK Licenssvets har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information och marknadsföring om SK Licenssvets och den verksamhet som bedrivs. Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss vid eventuella utskick, genom att ta kontakt med oss via telefon eller e-post.

Lagar och behandling

Om du söker praktik eller anställning hos SK Licenssvets så behöver SK Licenssvets samla in och behandla dina personuppgifter. De uppgifter som samlas in är nödvändig för att SK Licenssvets skall kunna ingå avtal om APL eller anställning. 

Om du företräder en juridisk person så behöver SK Licenssvets samla in och behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden eller det som krävs av lagar och förordningar. Om du väljer att inte förse SK Licenssvets med vissa uppgifter så kan det komma att påverka tillhandahållandet av SK Licenssvets tjänster och produkter. SK Licenssvets behandlar enbart den information som absolut är nödvändig för tjänsten och produkten

Vid avtal så lagras dina personuppgifter i SK Licenssvets verksamhetssystem under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och SK Licenssvets.

Rättigheter

Du har rätt till att begära bekräftelse på om SK Licenssvets behandlar dina personuppgifter och även tillgång till dessa personuppgifter.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering eller begränsning av behandlingen.

Du har rätt att inkomma med klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Vid begäran av ovan så kan SK Licenssvets komma att behöva göra en identitetskontroll för att säkerställa eventuella åtgärder för begäran och i enlighet med lag.

Säkerhet

SK Licenssvets behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. SK Licenssvets behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring och oavsiktlig skada.

SK Licenssvets servrar och verksamhetssystem är säkra och förhindrar obehörig åtkomst. Det är enbart behörig personal inom organisationen som har åtkomst till dina personuppgifter. Organisationens personal som behöver åtkomst till de system där dina personuppgifter behandlas är med det enda syftet att dessa personer ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Kontakta oss

SK Licenssvets
August Barks Gata 19
421 32 Västra Frölunda
Telefonnummer växel: +46 31 47 46 01
E-post: info@sklicenssvets.se