Etik & Moral
Personalpolicy
Vi arbetar för en personalpolitik som speglar alla människors lika rättigheter och värde där vi förespråkar en jämnställdhet kring mångfalden. Det är viktigt att behandla varandra med respekt, ta hänsyn och vara medkännande oavsett nationalitet, kön, funktionalitet, ålder och religion. Anställda och inhyrda ska företräda och spegla SK Licenssvets värderingar och ständigt sträva efter att arbeta i enlighet med vår värdegrund.

SK Licenssvets Värdegrund
  • Kvalitet
  • Flexibilitet
  • Effektivitet
  • Säkerhet

I enlighet med vår personalpolicy strävar vi efter en positiv arbetsmiljö där alla ska trivas och känna sig delaktiga. Vi arbetar med en förståelse av att ens inställning och attityd påverkar inte bara en själv utan även alla arbetskamrater. Vi anser att det är viktigt med kommunikation och en öppen dialog till varandra som grunden till ett gott samarbete och arbetsklimat. I vårt team finns det mycket kunskap och erfarenhet. I vårt arbetssätt har vi en inställning att alla kan lära av varandra och att man aldrig blir fullärd. SK Licenssvets strävar efter att motivera den medarbetare som vill utvecklas och utöka sin kompetens. Som anställd förväntas man alltid göra sitt bästa och ta ansvar samt agera på ett föredömligt sätt både mot kollegor som kunder. Som anställd hos SK Licenssvets representerar man företaget när man är i tjänst, där man står bakom våra värderingar, vår värdegrund och agerar i enlighet med dessa.

Kundpolicy
Vi arbetar mot hållbar utveckling i våra kundrelationer. Vårt fokus är att skapa och upprätthålla en god relation där kunden ska vara i centrum. Det är viktigt med nöjda kunder där vi kan uppfylla de krav och förväntnigar som ställs på oss som partner. Det är grunden till hållbarhet och livslånga samarbeten. Lika viktigt som vi betonar värderingarna internt gör vi även externt gentemot våra kunder. 

Leverantörspolicy

Vi sätter stor vikt för en ömsesidig respekt och ärlighet i våra affärsrelationer. Leverantören ska vidhålla värderingar i linje med SK Licenssvets egna